Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

Inyigisho

Inyigisho zose mwazisanga hano

Apostle NKURUNZIZA François

UKWIZERA KUDASANZWE MU GIHE KIDASANZWE

Kuva 14:10-13," Farawo abatuze, Abasirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka. Babaza Mose bati “Nta mva zari muri Egiputa, kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo, kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti ‘Tureke dukorere Abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa, biruta ko dupfira mu butayu?’ ” Mose asubiza abantu ati “Mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. "

Ubwoko bwa Isirayeli bwari imbere y'imbogamizi ikomeye ariyo nyanja itukura kandi n'ingabo za Farawo zari inyuma yabo. Mu gihe bari bashobewe nicyo gukora bitotomba nuko batangira gutekereza imva zabo. Ariko Mose wari kumwe nabo yabonaga bitandukanye kure nibyo bo babonaga , yabonaga inzira mu nyanja itukura n'itsinzi ikomeye ku ngabo za Farawo.

Uku ni ukwizera kuvumbuka mu gihe runaka kidasanzwe kubyarwa nuturemangingo tubyara uwo musemburo wahimbwe adrenaline tugize umuntu bigatera umuntu gukora mu buryo budasanzwe, umuntu akaba ashobora gusimbuka igihome mu busanzwe adashobora gusimbuka, nubwo uwo musemburo kugira ngo ubeho hari ikiba cyabiteye.

Nkuko uwo musemburo wa adrenaline uhari mu buryo bufatika mu mikorere y'umubiri niko no mu mwuka bimeze kandi Imana iwurekura mu gihe kidasanzwe ku mpamvu idasanzwe.Turi kuba mu gihe aho dukeneye uwo musemburo wa adrenaline mu mwuka kugira ngo tubashe mu buryo budasanzwe gukorera ubwami bw'Imana nkuko Yesu Kristo agira aze vuba.

Dusenga Imana, ariyo Yehovah Rapha izaduha iyo mpamvu idutera gukoresha mu mbaraga nyinshi cyane uwo musemburo wa adrenaline wo mu mwuka mu mwuka wacu. Iyo ducometswe kuri iyo adrenaline yo mu mwuka ; tureba ibintu mu bundi buryo , tubona inzira aho zitari, kandi turirimba itsinzi aho barizwa no kubona gitsindwa, tubona ibishoboka mu bidashoboka.

Mose wari mu bihe bitoroshye kimwe n'abandi b'isirayeli, yari acometswe kuri adrenaline yo mu mwuka yatumye yizera kandi akatura bitandukanye n'abandi. Igihe abandi bari biteguye gupfa, Mose we yabonaga ubwiza bw'Imana muri byo bihe bose bari basangiye.

Imana irimo kurekura adrenaline yayo yo mu mwuka yo kwizera kugira ngo tubeho kandi dukore bitandukanye. Ntabwo dukwiye kugira imvugo yo gutsindwa ahubwo tugire imvugo ivuga itsinzi, kwagukirwa no gutera imbere. Tuzabaho tubona ibidashoboka nk'amahirwe yo kubona Imana yihesha icyubahiro.

Hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka , ihamagara ibitariho nk'ibiriho, n'Imana ihambaye, Imana y'ibitangaza, ibasha gukora kure cyane ibirenze ibyo dutekereza nibyo dusaba.

Umwanditsi

Inyigisho mu majwi
Izindi Nyigisho