Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

Inyigisho

Inyigisho zose mwazisanga hano

Apostle NKURUNZIZA François

UBWIRU BW'UKWIZERA

1 Petero1:3-12," kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi (kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro), kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk’ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n’ubwiza n’icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa…Kandi bahishurirwa yuko batabyiyerekewe ahubwo ko ari mwe babyerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n’ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n’Umwuka Wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka."

Abamarayika batangazwa nabizera uburyo bubaha,bakunda kandi bakizera Imana batarayibona .Hari kimwe cya gatatu cy'abamarayika baciriweho iteka birukanwa mw'ijuru kubera kwigomeka ku Mana nubwo bayibonye ariko ntibyababujije kutayubaha.

Yohana 1:18," Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo Umwana w’ikinege uri mu gituza cya Se, ni we wayimenyekanishije. "

Abamarayika kubona abana b'abantu batarabona Imana amaso ku yandi bayitinya kandi bagendera mu bwizerwa imbere yayo,birabatangaza kubona abo bizera bafungurira imitima yabo kuramya Imana batarabona.Uretse ko ibyo bidakwiye gutuma twumva ko turi hejuru y'abamarayika kuko Imana ariyo ishyira muri twe gukora ubushake bwayo no kuyizera.

Abafilipi 2:13," kuko Imana ari yo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. "

Icyubahiro nicy'Imana yo yatwiyegereje kubw'ubuntu bwayo tubona agakizi binyuze mu kwizera Yesu Kristo.Ubu ni ubwiru bukomeye tugomba kugundira.

Abefeso 2:8-9," Mwakijijwe n’ubuntu ku bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y’Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira, "

Imana izi ingano y'ukwizera muri buri wizeye wese kandi ntiyakwemera ko tugerwaho n'ibigeragezo tutabasha kwihanganira ,ariko ibigeragezo bifite umumaro wo kugerageza kwizera kwacu kubw'icyubahiro cy'Umwami Mana.

Tugomba amashimwe menshi Imana yaduhaye kwizera muri Yesu Kristo kubw'agakiza kacu.Niba twizera uyu munsi tukaba tucyatura ko Yesu Kristo ari Umwami ,tukaba duhagaze mu kwizera byose ni kubera ubuntu ntagereranwa bw'Imana budukiza urupfu rw'iteka rutegereje abatizera Imana.

1 Petero 1:6-7," Ni cyo gituma mwishima, nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n’ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi (kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro), kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari uk’ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n’ubwiza n’icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. "

Hariho ibigeragezo bigera ku bantu bose nk'ibyago runaka ku gihugu,kugabanya abakozi bitewe nibibazo by'ubukungu n'ibindi ariko hari n'ibigeragezo biza kugerageza abizeye,ibi bigeragezo byo kwizera bizaza gusa igihe wizeye Yesu Kristo.Rero muri uru rugamba rwo kwizera ukwiriye kumenya gutandukanya neza ibigeragezo rusange(bizira bose abizeye n'abatizeye) n'ibigeragezo biza kuko twizeye Kristo;ibi bizadufasha kurwana neza tudahusha.

Iyo ikigeragezo ari rusange dusengera ubwenge budushoboza kucyitwaramo neza ariko kije kubera kwizera kwawe muri Yesu Kristo ugomba kurwana iyo ntambara yo mu mwuka uzirikana ko Imana itaneshwa irwana ku ruhande rwawe.

Umwanditsi

Inyigisho mu majwi
Izindi Nyigisho