Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

Inyigisho

Inyigisho zose mwazisanga hano

Apostle NKURUNZIZA François

UBUTUMWA BWA HAGAYI

Hagayi 1:5-6; “Noneho rero Uwiteka Nyiringabo aravuga ati “Nimwibuke ibyo mukora. Mwabibye byinshi ariko musarura bike, murarya ariko ntimuhaga, muranywa ariko ntimushira inyota, murambara ariko ntimushira imbeho, kandi n’ukorera ibihembo abibika mu ruhago rutobotse.”

Ibigize igitabo cya hagayi ni ibyerekeye amateka yo kuva mu bunyage i Babuloni kw’abisirayeli.Nyuma yuko batura mu gihugu cyayo; intego yabo ya mbere yari ukubaka inzu y’Imana , ariko iyi mirimo yarahagaritswe mu gihe cy’imyaka mirongo itandatu kubera itegeko ry’umwami w’ubuperesi ariwe Aritazeruzi wayobejwe n’abanzi bab’isirayeli yuko bashakaga kwigomeka, ibi byabaye impamvu yo kudakomeza umurimo wo kubaka inzu y’Imana nuko buri umwe muribo atangira kwiyubakira ubwe buzima, ariko nkuko twabisomye mu mirongo yambere; imbuto z’imirimo yabo ntabwo zari zihuye n’imbaraga bashyiragamo.

Hazahora hari impamvu kuri twe zo kudakorera Imana ariko tugomba kumenya neza ko gutera umugongo umuhamagaro w’Imana kwacu kuganisha ku gutsindwa kwacu kubera ko umugisha wacu nk’abana b’Imana uturuka mu kuyikorera kwacu.

Hagayi 1:7-9 “Uwiteka Nyiringabo aravuga ati “Nimwibuke ibyo mukora. Nimuzamuke mujye ku misozi muzane ibiti maze mwubake urusengero, nzanezezwa na rwo kandi nzahimbazwa. Ni ko Uwiteka avuga. “Mwiringiraga kubona byinshi ariko dore byabaye bike, mubizanye imuhira mbitumuza umwuka wanjye. Ibyo byatewe n’iki? Ni ko Uwiteka Nyiringabo abaza. Byatewe n’inzu yanjye isigaye ari umusaka, kandi umuntu wese wo muri mwe yihutira kwiyubakira iye nzu.”

Igitabo cya Hagayi kiraduhugura uyu munsi kubera ko amahame y’Imana ahoraho, kandi natwe uyu munsi aratureba.Benshi muri twe turashaka guter’imbere mu buzima bwacu ariko ibi biterwa nuko twirebera mu maso y’abantu atari maso h’Imana.twigereranya kurabo batuzengurutse , ntitugendere kw’isezerano ry’Imana kandi tukanyurwa n’utuvungukira aho kunyurwa n’ibisaga by’Imana.Imana iraduhamagarira guhaguruka tukubaka inzu yayo, itorero ryayo, nibwo tuzaba mu buzima bwo kwagukirwa kubw’icyubahiro cy’ubwami bw’Imana.

Hagayi 2:6 -8 “Nuko Uwiteka Nyiringabo aravuga ati “Hasigaye igihe gito ngatigisa ijuru n’isi n’inyanja n’ubutaka, kandi nzahindisha amahanga yose umushyitsi, n’ibyifuzwa n’amahanga yose bizaza kandi iyi nzu nzayuzuzamo ubwiza. Ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ifeza ni izanjye, n’izahabu na zo ni izanjye. Ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga.”

Niduhaguruka tukubaka inzu yayo, Imana nayo izahaguruka inyeganyeze amajuru, havuyemo mw’ijuru aho ituye ahubwo ijuru aho ubwami bw’abatware n’abategeka biy’isi bavugwa mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso 6:12 batuye, batubuza gupfumura.

Imana izazan ubutunzi bw’amahanga kuri twe, kubera ko twahamagariwe kuyikorera kubwo kujya mbere ku bwami bwayo.Iki n’igihe cyacu cyo guhinyuza isi hagati y’ihindagurika ry’ubukungu ridashira binyuze mw’isezerano ryo kwagukirwa mu bukungu twahawe n’Umwami, kubera ko yanyeganyeje amajuru n’isi kubw’ineza yacu kandi Satani ari munsi y’ibirenge.

Luka 10:18-19 “Arababwira ati “Nabonye Satani avuye mu ijuru, agwa asa n’umurabyo.Dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo, n’imbaraga z’Umwanzi zose, kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara rwose.

Editor

Inyigisho mu majwi
Izindi Nyigisho