Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

Inyigisho

Inyigisho zose mwazisanga hano

Apostle NKURUNZIZA François

KUBA MU MWITANGIRIZWA W’IBIHE MURI KRISTO

Luka 19:41-44 “…Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe.””

Nitudasobanukirwa ibihe by’Imana tuzatakaza kumenya igihe twagenderewemo.Iki n’igihe cyacu ngo tugire umwanya dufata mu mubiri wa Kristo mu murongo w’ubwami bw’Imana kandi ngo tuyobore ubuzima bwacu bigendanye nuko Imana ishaka, duhamagariwe kugira icyo dukora aho kureberera, tukamenya ibihe by’Imana kubera ko nitutabikora tuzabyicuza,Buri kugendererwa n’Imana kuba gufite amahirwe aboneka rimwe mu buzima.

Abaheburayo 12:27 “Iryo jambo ngo “Hasigaye rimwe”, risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. ”

Hari icyo isi yakugize cyo ariko icy’ingenzi nicyo Yesu yaguhinduriye kuba cyo.Uhereye igihe wamwakiraga , hari impinduka idasanzwe yabayeho.Yego mu bigaragara uracyari umwana w’ababyeyi bawe b’umubiri ariko mu mwuka , wahindutse icyaremwe gishya muri Kristo kandi ubarizwa mu muryango wa Kristo kuva igihe wamwakiriye nk’Umwami n’umukiza mu buzima bwawe.

Iki n’igihe cyawe cyo kugaragaza akamero kawe wahawe n’Imana;binyuze muri Kristo ufite ubutware bwo gutegeka hejuru ya buri kimwe cyose bibe ibihinyuza by’ubu buzima n’ibindi.Wahamagariwe itsinzi, uwanyeganyeje I Goligota n’imisozi izengurutse Yerusalemu mu kubambwa k’Umwami wacu aracyafite imbaraga zo kunyeganyeza ibyo bintu byose agaca n’inzira iganisha ku tsinzi.

Hari inyubako Satani yubatse muri wowe igihe wasamwaga mu nda ya mama wawe bifunze ejo hazaza hawe, ariko Umwami aje kuzinyeganyeza azikure mu nzira yawe binyuze mu mbaraga z’Umwuka Wera.

Editor

Inyigisho mu majwi
Izindi Nyigisho