Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

Inyigisho

Inyigisho zose mwazisanga hano

Apostle NKURUNZIZA François

INZIRA ZAYO ZIRUTA IZACU

Kuva 2:10 “Umwana arakura, amushyira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we. Amwita Mose ati “Ni uko namukuye mu mazi.”

Mu gihe cy’ivuka rya Mose , ubwoko bw’abisirayeli bwari imbata mu gihugu cya Egiputa kandi hariho itekegeko rya Farawo yuko buri ruhinja rw’umuhungu rugomba kwicwa. Ni kuyihe mpamvu yuko kurakarira ishyanga runaka?Satani yamenye ejo hazaza ha Isirayeli yuko muri iryo shyanga hazakomokamo Mesiya ; Yesu Kristo uwo binyuze muri we amahanga yose azakizwa.

Iyi niyo mpamvu Imana yagambiriye gukiza Mose igihe yari akiri uruhinja kuko yagombaga kuyobora ubwoko bw’Isirayeli. Iyo Mose atarokoka kiriya gihe, nta Isirayeli yari kubaho;nt na Mesiya wari kubaho kandi n’agakiza k’amahanga ntikari kubaho.

Kuva 2:2-4 “… Uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza, amuhisha amezi atatu. 3. Ananiwe guhora amuhisha, amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n’ubushishi, ashyiramo uwo mwana, agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y’uruzi. Mushiki we aramwitarura, ngo amenye ikiri bumubeho. ”.

Imana yakoresheje abagore babiri b’abacakara basuzuguritse n’agatebo kaboshwe mu rufunzo mu gukiza umugaragu wayo Mose kugira ngo yerekane uko inzira zayo zitandukanye nizacu.Yatoranije abaswa ngo ikoze isoni abanyabwenge, ibinyantege nke byo mw’isi ngo ikoze isoni ibikomeye kandi n’ibyoroheje byo mw’isi n’ibihinyurwa n’ibitariho ngo ikureho ibiriho, Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho.(1 Abakorinto 1:27-28).

Ntabwo dukwiye gucira Imana urubanza bigendanye nibyo tubonesha amaso, kubera ko imbaraga zidahishwe mu bigaragara ahubwo mu bitagaragara. Niba ibintu bitagenda nkuko wabyitegaga ntibivuze ko idakora. Ntukizere ibinyoma bya satani ;ntutakaze ukwizera hejuru yibyo uri kunyuramo uyu munsi, ibisa nk’ibigana iherezo biraza kuzamura icyubahiro cy’Imana.

Editor

Inyigisho mu majwi
Izindi Nyigisho