Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

Inyigisho

Inyigisho zose mwazisanga hano

Apostle NKURUNZIZA François

GUKURIKIRA INZIRA Y’AGAKIZA

Gutangira biroroha iteka ariko ntabwo byoroha kurangiza, kubera ko mu gutangira gusa umuntu aba atarahura n’ibimuhinyuza imbere ye. Ikibazo si ugutangira ahubwo nuko umuntu arangiza urugendo. Benshi baratangiye ariko ntibabasha kurangizza.abantu nkaba Dema bavugwaho na Pawulo mu bandi batashoboye kurangiza urugendo bari biyemejemo.Nubwo Imana itari yateguye kutarangiza uru rugendo rw’agakiza, nahacu ho kwihangana tukita kw’iherezo kuruta itangiriro.

2 Timoteyo 4:10; “ Dema yaransigiriye kuko akunze iby’iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kiresikenti na we yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. ”<.p>

Abantu benshi birengagiza mbere yuko batangira nuko buri rugendo na buri kwiyemeza bikeneye gutegurwa kandi no kwitega icyo wahura nacyo cyose mu nzira yurwo rugendo.Ntidukwiye gukurikira Kristo gutyo gusa kubera ko abandi, kubera umuntu runaka cyangwa kubera ikindi icyo aricyo cyose atari ukubera Yesu Kristo ubwe.

Luka 14:28-31; …“Ni nde muri mwe ushaka kubaka inzu y’amatafari ndende, utabanza kwicara akabara umubare w’impiya zayubaka, ngo amenye yuko afite izikwiriye kuyuzuza…?

Mbere yo gufata icyemezo cyo gukurikira Yesu, ugomba kwicara nkabara ingaruka nicyo bizansaba bibe inyungu cyangwa ibihombo.Kubera ko kugira ngo umuntu abashe kuragwa amasezerano muri Kristo, hari intambwara nyinshi kandi nta buryo yazihunga.

Abaheburayo 2:1; “ Ni cyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. ”

N’ibiki twumvise ?Twumvise ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo; twumvise ko Yesu Kristo ariryo Zina ryonyine dukirizwamo; wumvise ko isi yaciriweho iteka kandi ko nabayikunda nta bugingo bw’iteka bafite muri bo, gutyo gutyo.

Ukwiye komatana naya magambo yose kandi ntutane nayo ; ushyire mu bikorwa amagambo wumvise ayo yagujaye ibyiringiro bidakoza isoni, uburenganzira, umunezero mu buzima bwa buri munsi, kw’ishuri, mu kazi, mu muryango nahandi.Aya niyo magambo usanga muri bibiliya.

Ntutangire kugoreka no guhindura ukuri kwa bibiliya ugendeye kw’irari ry’isi ya none.Ukwiriye kuba umwana w’Imana aho waba uri hose n’igihe icyo aricyo cyose , mu bihe byiza cyangwa bibi.menya kandi ukomere kuri Yesu Kristo, waguhamagaye akagutoranya mu mbaga y’abanyabyaha.Ukurikire inzira y’agakiza kandi uzasarura imbuto z’ubugingo buhoraho n’ingororano itangirika y’Imana isumbabyose.

Editor

Inyigisho mu majwi
Izindi Nyigisho