Call us at +250 784 261 800
E-mail: info@bethelchurches.net

RBethelTV

Watch our insipiring videos

IMBARAGA Z'UMWUKA WERA

1Abakorinto1:18. Ijambo ry’umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z’Imana, Muze murye munywe kubuntu, Yesu aracyakora na magingo nubu nimuze mwese dusangire kugira neza kwa Kristo. ni buri mugoroba kuri bethel iRemera munsi ya Gare Giporoso, guhera 17h

Related Videos